Nationale parlementen in de EU 

In het Verdrag van Lissabon wordt de rol van de nationale parlementen in de context van de Europese Unie voor het eerst beschreven. De nationale parlementen kunnen bijvoorbeeld ontwerpregelgeving van de EU toetsen op de naleving van het subsidiariteitsbeginsel, meewerken aan de herziening van EU-verdragen of het EU-beleid op het gebied van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid mee beoordelen.

Verder is in het Verdrag van Lissabon bepaald dat het Europees Parlement en de nationale parlementen samen moeten bepalen hoe binnen de EU een efficiënte en regelmatige samenwerking tussen de verschillende parlementen kan worden georganiseerd en gestimuleerd.

Tegen deze achtergrond heeft het Europees Parlement in 2009 en 2014 resoluties aangenomen over de ontwikkeling van de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen.

De juiste mensen op het juiste ogenblik samenbrengen

De samenwerking tussen parlementen kan diverse vormen aannemen. De voorzitters van de nationale parlementen en het Europees Parlement komen jaarlijks bijeen om de algemene richtsnoeren voor deze samenwerking vast te stellen.

Vertegenwoordigers van de commissies voor EU-aangelegenheden van de nationale parlementen en EP-leden komen regelmatig bijeen in de Conferentie van parlementaire commissies voor EU-aangelegenheden (COSAC). In onlangs opgerichte interparlementaire conferenties waarin leden van de bevoegde commissies van de diverse parlementen elkaar ontmoeten, worden grondige debatten gehouden over kwesties betreffende het buitenlands beleid of economische governance.

De commissies van het Europees Parlement en de nationale parlementen nodigen vaak hun collega's uit voor debatten over specifieke EU-voorstellen. Daarnaast kunnen parlementsleden dankzij videoconferenties met elkaar in contact blijven en actuele thema's bespreken.

Het is hoe dan ook altijd de bedoeling de juiste mensen op het juiste ogenblik over het juiste onderwerp samen te brengen.

Netwerken voor interparlementaire samenwerking

Het Europees Parlement verleent actief steun aan twee belangrijke netwerken die de samenwerking tussen parlementen bevorderen:

IPEX, het interparlementair platform voor uitwisseling van EU-informatie, biedt de parlementen in de Europese Unie de mogelijkheid EU-gerelateerde documenten uit te wisselen.

Het Europees centrum voor parlementair onderzoek en documentatie (ECPRD) fungeert als informatie-uitwisselingskanaal wanneer een parlement meer wil weten over praktijken en beleid in andere EU-landen.