skip to content
 
 
ajakirjanikud
ajakirjanikud
 
17/09/2020

Euroopa Parlament nõuab rohkem raha puhtale energiale üleminekuks

Parlament on valmis alustama ELi Nõukoguga läbirääkimisi õiglase ülemineku fondi loomiseks. Fondi eesmärk on leevendada rohepöörde sotsiaalset mõju.

Parlament laiendas õiglase ülemineku fondi kohaldamisala.
Fondi vahenditega soovitakse kindlustada, et puhtale energiale ülemineku vältel jõuaks abi seda enim vajavate piirkondade ning elanikeni.
Fondi tähelepanu keskmes on vähem arenenud piirkonnad, äärealad ja saared.
Roheleppe õnnestumiseks peab Euroopa Ülemkogu suurendama fondi eelarvet.
Parlament on valmis alustama ELi Nõukoguga läbirääkimisi õiglase ülemineku fondi loomiseks. Fondi eesmärk on leevendada rohepöörde sotsiaalset mõju.

Kolmapäeval, 16. septembril võtsid parlamendiliikmed 417 poolthäälega vastu parlamendi seisukoha õiglase ülemineku fondi osas. Vastu oli 141 ja erapooletuks jäi 138 liiget.


Parlament nõuab, et ELi 2021.–2027. aasta eelarvest eraldataks fondile tunduvalt rohkem vahendeid. Kui Euroopa Komisjon tegi ettepaneku anda fondile 11 miljardit eurot ja Euroopa Ülemkogus jõuti kokkuleppele vaid 7,5 miljardis siis parlament leiab, et õiglase ülemineku rahastamiseks on vaja 25 miljardit eurot. Sellele peaks lisanduma veel 32 miljardit eurot ELi taasterahastust.


Lisaks toetasid parlamendiliikmed regionaalarengukomisjoni raportis esitatud põhieesmärke:


luua rohemeetmete premeerimise mehhanism, mis võimaldab eraldada 18% fondi vahenditest nendele liikmesriikidele, mis vähendavad kasvuhoonegaaside heitkoguseid teistest kiiremini;
eraldada 1% fondi vahenditest saartele ning sama palju äärealadele;
katta ELi kaasrahastusega kuni 85% projektide eelarvest;
lisada võimalike toetuse saajate hulka mikroettevõtjad, säästev turism, sotsiaaltaristu, ülikoolid ja teadusasutused, energia salvestamise tehnoloogiad, vähese heitega keskküte, säästva liikuvuse projektid, digitaalne innovatsioon (sh digitaalne ja täppispõllumajandus), energiaostuvõimetusega tegelevad projektid ning ka kultuuri, haridus- ja kogukonna projektid;
lubada erandkorras investeeringuid maagaasiga seotud projektidesse ja piirkondadesse, mis sõltuvad suurel määral söe, pruunsöe, põlevkivi või turba kaevandamisest ja põletamisest, juhul kui seda saab liigitada keskkonnasäästliku tegevuse alla.

Liikmesriikidel, kes ei ole veel kinnitanud 2050. aasta kliimaneutraalsuse eesmärki, on õigus vaid 50%-le fondi ettenähtud toetustest.

Raportöör Manolis Kefalogiannis (EPP, Kreeka) ütles: „Üks ELi eesmärke roheleppe raames on aidata kaasa fossiilkütustest ja CO2-mahukast tööstusest sõltuvate piirkondade sotsiaalmajanduslikule üleminekule. Õiglase ülemineku fondist saab ELi ühtekuuluvuspoliitika keskne osa. Samuti on fond tihedalt seotud 2021.–2027. aasta pikaajalise eelarve ning ELi taasterahastuga.“

 

Järgmised sammud

Läbirääkimised õiglase ülemineku fondi üle algavad lähiajal ja hõlmavad kõiki fondiga seotud teemasid peale fondi suuruse, milles lepitakse kokku läbirääkimistel ELi pikaajalise eelarve üle.

 

Taustainfo

Jaanuaris avaldas Euroopa Komisjon seadusandliku ettepaneku õiglase ülemineku fondi loomiseks. Mais esitati muudetud ettepanek, mis suurendas fondi eelarvet. Fondi eesmärk on roheleppe prioriteetide elluviimine.

Kuna parlament soovib läbirääkimisi ELi Nõukogu ning komisjoniga alustada võimalikult kiiresti, palus regionaalarengukomisjon, et raporti projekti ja läbirääkimisvolituste üle hääletatakse kohe parlamendi täiskogul.

Lisateave
 
Vastuvõetud tekstid (16.09.2020)
Pressiteade: Õiglane üleminek ELi piirkondades. Inimeste, majanduse ja keskkonna toetamine (inglise keeles) (08.07.2020)
Euroopa Parlamendi uuringuteenistuse ülevaade õiglase ülemineku fondist (03.07.2020)
Euroopa Parlamendi uudislood: Õiglase ülemineku fond. Abi rohemajandusele üleminekuks (inglise keeles) (09.09.2020)
Menetlustoimik
Tasuta fotod, video- ja helimaterjalid
Õiglase ülemineku fondi kaudu toetatakse inimesi, majandust ja keskkonda. ©Pkproject/Adobe Stock
 
Dana POPP
Press Officer
(+32) 2 28 46330 (BXL)
(+33) 3 881 74903 (STR)
(+32) 470 95 17 07
dana.popp@europarl.europa.eu
EP_Regional
 
Kadi HERKÜL
Euroopa Parlamendi büroo pressinõunik
(+372) 630 69 42
(+372) 511 75 10
kadi.herkuel@europarl.europa.eu
 
Inga HÖGLUND
Pressiteenistus
(+32) 2 283 22 82 (BXL)
(+32) 498 98 33 29
inga.hoglund@europarl.europa.eu