skip to content
 
 
 
10/08/2020

Razpis Evropskega parlamenta za nepovratna sredstva za civilno-družbene, nevladne in mladinske organizacije

Bi radi pomagali spodbujati aktivno državljanstvo in vključevanje različnih družbenih skupin v politično življenje Evrope? Imate zamisel za projekt, s katerim bi poudarili vlogo Evropskega parlamenta kot edine neposredno izvoljene ustanove EU?

Je področje vašega delovanja povezano z eno od političnih in zakonodajnih prednostnih nalog Evropskega parlamenta, kot so:

 • načrt za okrevanje Evrope po pandemiji covida-19;
 • varovanje okolja, socialna politika, digitalizacija, javno zdravje;
 • Konferenca o prihodnosti EU;
 • vrednote EU in nagrade, ki jih podeljuje Evropski parlament?

Ne spreglejte razpisa za nepovratna sredstva za projekte, izpeljane v obdobju od decembra 2020 do junija 2022. Pozor, rok za prijavo po elektronski pošti na naslov dgcomm-egrants@ep.europa.eu se izteče 30. septembra 2020 ob polnoči!

Razpis obsega tri področja delovanja:

 • sodelovanje civilne družbe (za nacionalne in vseevropske organizacije);
 • vključevanje mladih preko lokalnih evropskih dogodkov za mlade (nacionalne organizacije);
 • sodelovanje mladih na Konferenci o prihodnosti Evrope (samo za vseevropske organizacije).

NAMEN RAZPISA

Cilj razpisa je prispevati k ozaveščanju državljanov o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropske unije s spodbujanjem strateškega sodelovanja z državljani EU prek treh različnih poti: z angažiranjem civilne družbe, vključevanjem skupnosti in mladih.

Pričakovani rezultati projektov so: ozaveščanje o vlogi in demokratičnih vrednotah Evropskega parlamenta, ki deluje kot glasnik državljanov EU, in bolj poglobljeno sodelovanje z državljani, zlasti preko skupnosti skupajsmo.eu.

Sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi je možno v višini največ do 80 odstotkov skupne vrednosti projekta.

POGOJI ZA PRIJAVO

Za uspešno prijavo morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • vloge morajo biti poslane v roku za oddajo vlog,
 • vloge je treba predložiti po postopku, ki je zelo podprobno opisan v razpisu in je dostopen tukaj.

Da bi bili upravičeni do sredstev, morajo vlagatelji dokazati, da so:

 • pravna oseba, ustanovljena in registrirana kot pravna oseba;
 • neprofitna organizacija;
 • da imajo sedež v eni od držav članic Evropske unije (ali Združenega kraljestva).

KRITERIJI ZA IZKLJUČITEV

Predlagatelji projektov bodo izključeni iz sodelovanja v postopku razpisa, če so

 • v stečaju, postopku zaradi insolventnosti ali prenehanja obstoja;
 • je bilo s pravnomočno sodbo ali s pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da prosilec krši svoje obveznosti v zvezi s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost;
 • je bilo s pravnomočno sodbo ali s pravnomočno upravno odločbo ugotovljeno, da je prosilec odgovoren za hude kršitve veljavne zakonodaje ali predpisov in etičnih standardov svojega poklica.

Vsi pogoji za prijavo in kriteriji za izločitev so podrobneje opredeljeni v besedilu razpisa.